Privacybeleid BIM partners

  bim-partners.nl

  Bureau Westland B.V. (handelsnaam BIMpartners), gevestigd aan Rousseaulaan 9, 1277 CG  Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  Bureau Westland B.V.
  Rousseaulaan 9
  1277 CG  Huizen
  06 - 43 72 61 5
  https://www.bim-partners.nl
  info@bim-partners.nl


  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Bureau Westland B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  - Voor- en achternaam
  - Titel
  - Voorletters
  - Geslacht
  - Functie
  - Adresgegevens 
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Bankrekeningnummer (indien noodzakelijk voor betalingsverkeer)


  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bim-partners.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Gegevens die verstrekt worden vanwege een sollicitatie zullen, indien hier geen arbeidsrelatie uit voortvloeit, niet in ons systeem opgeslagen worden en alle gegevens die via digitale/telefonische/mondelinge correspondentie verkregen zijn zullen (inclusief bijlagen) uiterlijk vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure vernietigd worden.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Bureau Westland B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het afhandelen van jouw betaling 
  - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  - Om producten en diensten bij u af te leveren
  - Bureau Westland B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


  Geautomatiseerde besluitvorming

  Bureau Westland B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Westland B.V.) tussen zit. Bureau Westland B.V. gebruikt geen geautomatiseerde computerprogramma's of -systemen:


  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Bureau Westland B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  – Uw naam en e-mailadres worden voor het verzenden van de nieuwsbrief voor onbepaalde tijd opgeslagen. U kunt zich namelijk op ieder moment uitschrijven onderaan de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via info@bim-partners.nl
  – Jaarlijks controleren wij in ons Customer Relation Management (CRM) systeem of u nog actief klant bij ons bent. Uw (bovengenoemde) personalia die gebruikt worden om onze dienstverlening uit te kunnen voeren worden verwijderd wanneer u vijf jaar inactief bij ons bent geweest.


  Delen van persoonsgegevens met derden

  Bureau Westland B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bureau Westland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bureau Westland B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bim-partners.nl

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

  Bureau Westland B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Bureau Westland B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bim-partners.nl

  Cookies

  Google Analytics

  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
      
  Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

  Cookies van derde partijen

  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

  Wijzigingen in het privacybeleid

  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

  Contactpersoon voor privacyzaken

  W.A. (Sander) Westland